fredag 1 juni 2040

Intro

Detta är början till en guide över Sveriges trädsamlingar. Lätt tillgänglig så att människor lätt kan hitta till Sveriges trädskatter, även de lite gömda och kanske lite glömda platserna. I Dendrologiska Utskottet föddes idén som sedan fortsatte i en upptäcktsresa genom Sverige.

Tanken är att du ska kunna orientera dig bland Sveriges trädsamlingar med hjälp av korta fakta. Sidan är öppen för dina kommentarer, oavsett hur mycket dendrolog du råkar vara.

Guiden kommer successivt att fyllas på med uppgifter om trädsamlingar främst i södra hälften av vårt land, och att den senare ska komma att kompletteras med uppgifter om intressanta stadsparker och genbanker.

Tack till alla som guidat, till Alnarps trädgårdsmannaförbund och till Ola Norlander som hjälpt till med det datatekniska.

tisdag 10 mars 2009

Minnenas trädgård

Position: c:a 6 km söder om Våxtorp. Kör vägen uppför Hallandsåsen mot Rössjöholm. Efter c:a 5,5 km sväng vänster vid avtagsväg mot Stackarp, följ den c:a 400 m. Alternativt ta väg 28 från Örkelljunga mot Våxtorp, ta avtagsväg till vänster skyltat Fladalt några km innan Våxtorp, kör c:a 3 km.
Upphovsman: Tor G Nitzelius
Anläggningsår: 1967
Antal lignoser: 211 träd tillhörande ett 80-tal taxa. Till detta kommer åtskilliga buskar, t.e.x. en samling av ca 300 Rhododendron-individer.
Inriktning: Barr- och lövträd från bl. a. Japan, Kina, Korea, olika delar av Syd-Europa, Turkiet och Nord-Amerika. Materialet har ursprungligen planterats för att pröva materialets härdighet i Skandinaviskt klimat.
Artskyltning: Etiketter med artnamn och registernummer på flertalet indiver. Etikettering pågår
Zon: II
Öppettider: Efter kontakt med föreståndaren
Kontakt: Tor K-Fr Nitzelius 070-238 00 04

Cercidiphyllum japonicum i Minnenas trädgård
Foto: Tor K-Fr Nizelius, september 2008


Tsuga heterophylla
Foto: Tor K-Fr Nitzelius, september 2008

Etiketter:

torsdag 25 oktober 2007

Försöksgården i Öjebyn

Position: 5 km norr om Piteå, innanför gamla E4:an och ca 500 m från korsningen med vägen till Älvsbyn.
Upphov: Verksamheten startade 1945 och var då en av många fältforskningsstationer som låg under dåvarande Lantbrukshögskolan.
Antal lignoser: Uppgift saknas.
Inriktning: Försöksstationen har samarbete med arboretum Norr som syftar till att testa material insamlat i befintliga äldre planteringar i Norrland, insamlat i vildbestånd, eller material som inkommit via fröutbyte inom den subarktiska regionen.
Artskyltning: ja
Zon: V
Öppettider: När snön smält bort är det öppet vardagar mellan kl 07.00 - 16.00
Kontakt: Föreståndare. Elisabeth.Oberg@hush.se

Etiketter:

Södra bergsgården arboretum

Position: ca 7 km söder om Kopparberg längs väg 50, tag av på grusväg åt vänster 100 m efter Norrsjöns rastplats.
Upphovsman: Örjan Åby
Anläggningsår: 1979
Antal lignoser: ca 80
Inriktning: privat samling med fokus på Abies
Artskyltning: Nej, men utförlig artlista med information om b.la. ursprung, planteringsår, och anmärkningar finns tillgänglig via hemsidan
Zon: IV-V
Öppettider: visning ges av Örjan själv vid förfrågan
Kontakt: http://www.bergslagen.com/orjanabyHär stoltserar Örjan med en Abies amabilis som utvecklat sig fint på den knappa jordmånen.

Etiketter:

Rottneros arboretum

Position: avfart från väg 45, söder om Sunne
Upphovsman: ett samarbete med Ingvar Nordin (Gbg botan)
Anläggningsår: 1974, och har sedan utökats med planteringar gjorda av medarbetare, familj, och särskilt ärade gäster.
Antal lignoser: ca 70 inkl. former och sorter
Inriktning: arboretet är en avgränsad del av Rottneros parkanläggning
Artskyltning: ja, men ej fullständig
Zon: III
Öppettider: Varje dag 10.00-18.00 100 kr entré (vuxen)
Kontakt: www.rottnerospark.se
En Gingko biloba som säkert håller sig under snötäcket vintertid.

Etiketter:

onsdag 22 augusti 2007

Arboretum Norr

Position: ca 1 mil väster om Umeå C längs Umeälven vid Baggböle herrgård.
Upphov: 1981 gjordes de första omfattande planteringarna under ledning av C-G Thögersen.
Antal lignoser: ca 250 taxa. Kultivarer förkommer, andelen plantor uppdrivna från naturinsamlat frömaterial dominerar.
Inriktning: Arboretet är indelat efter växtmaterialets geografiska härkomst.
Artskyltning: ja, utförligare infoskyltar finns för utvalda arter. Orienteringskarta finns vid arboretets huvudentré vid Kvarnängen samt i skriften från 1995.
Zon: V
Öppettider: Tillgängligt året runt.
Kontakt: Föreståndare Bo.Nilsson@njv.slu.se
Se även arboretets utförliga hemsida www.njv.slu.se/Arboretum/
Läs P. Nihlén & E. Öberg Träd och buskar i Arboretum Norr 1995.
E. Öberg & J. Bäck. A vegetation field study in Changbai Shan Manchuria. utgivna av stiftelsen Arboretum Norr.
Som en svensk fjällbjörk fast från Kamtjatka,
Betula ermanii.
Det är fler som hittat till ligustersyrénen placerad i arboretets Asiendel.
Fraxinus mandshurica uppvisar en god utveckling.

Etiketter:

tisdag 14 augusti 2007

Drafle och Sanna arboreta

Position: På Hemsön vid Ångermanälvens mynning, utanför Härnösand.
Upphov: Av C.L Carleson första steg till dagens anläggning återstår några barrträdsjättar, den senare ägaren Seth M. Kempe står för majoriteten av de omfattande trädplanteringar på öns södra del av vilka spridda förekomster återstår. Närmast herrgården har anläggningen utvecklats mest, här återfinns de största och mest intressanta individerna.
Antal lignoser: ca 170 taxa
Inriktning: Uppvisning av norrlandshärdiga lignoser.
Artskyltning: Ja, fördjupad information om arterna finns publicerad i Nitzelius skrift från 1976 dit även en karta över området hör.
Zon: IV
Öppettider: Privat arboretum
Kontakt: Ägare Anders och Eva Kempe, Drafle gård. anders@drafle.se, se även Hemsöns hemsida http://www.hemso.com/sw/indexsw.htm
Läs Tor G. Nitzelius. Arboretum Drafle 85 år, särtryck ur Lustgården 1976.En rad av riktigt karaktärsfulla Juglans cinerea.


Arboretets Abiesarter bedriver förökningsverksamhet på egen hand.

Etiketter:

måndag 13 augusti 2007

Valls hage

Position: E4 norrut, tag av Gävle N. Sväng vänster i första rondellen, följ skyltning. Arboretet ligger längs med Gävleån.
Upphov: Anläggningsarbetet påbörjades 1958 under ledning av länsjägmästare Ragnar Bovallius.
Antal lignoser: ca 200 taxa
Inriktning: Inhemska trädarter jämte underarter, former och typer. Många arter representeras dessutom av flera provenienser. Lignoserna är utplacerade efter ståndortskrav så långt det är möjligt på de ca 10 ha mark som utgör arboretet.
Artskyltning: ja
Zon: III
Öppettider: Tillgängligt året runt.
Kontakt: Läs Arboretum Valls hage 1981 utgiven av Stifelsen Silvanum, Gävle.Valls hage lockar med historier bakom våra svenska variteter.

Etiketter:

fredag 10 augusti 2007

Skogshögsskolans arboretum

Position: Väster om Roslagsvägen, någon km söder om Bergianska trädgården utmed Brunnsviken. Från söder nås anläggningen via Frescati hage.
Upphov: Arboretet härstammar från 1915 då Skoghögskolans byggnader uppfördes på platsen. Antal lignoser: Info saknas
Inriktning: Stora barrträdsindivider, men märk även lövjättar som Corylus colurna och Quercus cerris.
Artskyltning: ja
Zon: II
Öppettider: Tillgängligt året runt.
Kontakt: Info saknasNär man tröttnat på att studera lövverk, kan man glida
över på barkskådning.

En raritet?

Etiketter:

måndag 6 augusti 2007

Sör-Amsbergs arboretum

Position: I anslutning till STORAs plantskola utanför Borlänge på Dalälvens södra strand.
Upphov: Arboretet är anlagt mellan åren 1958-62.
Antal lignoser: ca 40 arter
Inriktning: Parcellsförsök, huvudsakligen barrträd.
Artskyltning: ja
Zon: IV
Öppettider: Vid förfrågan till plantskolans kontor.
Kontakt: Kontakta personalen på STORAs kontor i Sör-Amsberg för kartmaterial och övriga upplysningar.

Denna typ av Larix laricina är inte vacker men kanske lämplig för Skogsproduktion?


Plantskolans första chef brukade slå sig ner vid Dalälvens strand och röka pipa,
troligtvis njöt han liksom Cecilia och Åke.

Etiketter:

söndag 5 augusti 2007

Kratte-Masugns arboretum

Position: Från Torsåker mot Sjärnsund avfart åt vänster efter ca 7 km. Kör igenom Kalvsnäs och fortsätt ca 3 km.
Upphov: 1948 tog Sigfrid Blomkvist initiativet till arboretet som kom till i samma sväng som Skogsvårdsstyrelsen anlade skogsbruksskola och växtförädlingsanläggning på orten.
Antal lignoser: ca 30 arter
Inriktning: Barrträd dominerar samlingen. I området finns flera försöksplanteringar med bl.a. tall, lärk och asp från växtförädlingstiden.
Artskyltning: ja
Zon: IV
Öppettider: året runt
Kontakt: Sune Nordström eller Johnny Larsson, Kalvsnäs-Kratten byalag som även gjort en sammanställning av arboretets växtmaterial.


Jätteaspar, så höga att de måste upplevas.
Försök som med tiden givit resultat, men verksamheten är för länge sedan nerlagd.

Etiketter:

lördag 4 augusti 2007

Garpenbergs arboretum

Position: Garpenberg ligger mellan väg 68 och 70 i Dalarna. Huvuddelen av trädsamlingen ligger koncentrerad väster om Garpenbergs herrgård längs en stig runt Nilos damm.
Upphov: Initiativtagare och anläggare Carl-Gustaf Thögersen och Magnus Fries 1978.
Antal lignoser: ca 50 arter
Inriktning: Barrträd dominerar samlingen.
Artskyltning: Ja, karta finns också tillgänglig vid båda huvudingångarna till arboretet.
Zon: IV
Öppettider: året runt
Kontakt: Garpenbers intressenter http://www.garp-giab.se/


Tsuga heterophylla och Garpenbergs herrgård.

Picea mariana

Etiketter:

Ekolsunds arboretum

Position: Ekolsunds slott ligger längs väg 263, ca 1,5 mil ö om Enköping.
Upphov: Dagens barrträdsdominerade arboretum har en förlaga som ligger 300 år bakåt i tiden. De äldsta delarna i dagens bestånd planterades av hovjägmästare P.B Seton på 1800-talet. C.G Kempe bidrog senare till anläggningen med sitt intresse för exoter och under första delen av 1900-talet arbetade som mest 12 man med att sköta och utveckla arboretet.
Antal lignoser: ca 140 arter + kultivarer
Inriktning: 20 ha av traditionell arborettyp med enskilda trädslag samt 30 ha av beståndskaraktär. Stommen utgörs av stora barrträdsindivider.
Artskyltning: Ja, vid sidan om artnamn har många av skyltarna kompletterats kurios information. Karta med artlista finns upprättad sedan 1961.
Zon: II
Öppettider: Enligt avtal med ägaren.
Kontakt: http://www.ekolsundsslott.se/index.php?sida=anl&val=arboretum
Läs Ekolsund arboretum –en vital 300-åring. B. Drakenberg


Runt byggnaden där hundarna huserade 1892 finns idag arboretets epicentrum. På
bilden ses föreståndare Börje Drakenberg.De gamla dammsystemen är en del av anläggningens originalitet.
Beståndsplanteringarna berikas med arter efter förlaga i naturliga skogssystem.

Etiketter:

måndag 16 juli 2007

Uppsala botaniska trädgård

Position: 59°51.5' N; 17°37,5' Ö, karta finns på hemsidan.
Upphov: År 1787 donerade Gustav III Uppsala slottsträdgård till universitetet att användas som botanisk trädgård, anläggningen har sedan dess utökats och renoverats i flera etapper.
Antal lignoser: Uppgift saknas
Inriktning: Merparten av trädgårdens lignoser är arter och variteter som uppstått i naturen, till detta kommer mindre samlingar av både nya och äldre kultursorter.
Artskyltning: ja
Zon: II-III
Öppettider: trädgården har öppet dagligen 7-21 (maj-sept), 7-19 (okt-april). Fri entré
Kontakt: www.botan.uu.se/BTindex.html

söndag 15 juli 2007

Cedergrenska tomten

Position: Kör E18 mot Norrtälje, tag av mot Stocksund, följ skyltning åt höger
Upphovsman: Jägmästare Cedergren
Anläggningsår: 1889
Antal lignoser: 19 exotiska arter
Inriktning: Bestånd av exotiska arter som Cedergren infört under sina resor i Nordamerika och Europa. Ny- och återplantering sker enligt en vårdplan som fastställts t.o.m 2008
Artskyltning: ja
Zon: II
Öppettider: året runt

Numera är Nestor Cedergrens torn omgivet av en exotisk skog.

Etiketter:

lördag 14 juli 2007

Bergianska trädgården

Position: 500 m väster om J Frescati vid Brunnsvikens strand, Stockholm.
Upphov: 1885 lade professor Veit Wittrock grunden till den nuvarande botaniska trädgården, numera är Stockholms Universitet samt Kungliga Vetenskapsakademin huvudmän
Antal lignoser: Inriktning: lignoser från norra halvklotet ordnade främst med tanke på systematik och växtgeografi.
Artskyltning: ja
Zon: II
Öppettider: året runt
Kontakt: http://www.bergianska.se/

Phellodendron amurense


Endemisk art med uppehållstillstånd i Bergianska.

Etiketter:

fredag 13 juli 2007

Lassas hagar

Position: 59°34’ N; 19° 03’ E
Upphovsman: Sten Ridderlöf
Anläggningsår: 1980
Antal lignoser: över 1000 taxa
Inriktning: naturinsamlat material från hela världen
Artskyltning: nej, men förteckning med information finns för samtliga individer
Zon: Svartlöga har ett relativt maritimt klimat och tillhör den del av skärgården som hyser en naturlig lövskog av klibbal och glasbjörk. Arboretet är beläget i en flad med ett grundvattendjup på 1,10 god tillgång på näring. Enligt upphovsmannen själv kan detta jämföras med en sämre zon I.
Öppettider: Arboretet är privat, med besök välkomnas sommartid vid avtal med innehavarna.
Kontakt: Sten Ridderlöf


Undertecknad framför en ask hamlad första gången på 1700-talet. Foto: Sten Ridderlöf


Quercus pontica, en av många ekar i arboretet.


Många rariteter har skänkts till samlingen.

Etiketter:

torsdag 12 juli 2007

Katrineholms arboretum

Position: I östra delen av Katrineholm, platsen för den nu nerlagda folkets park
Upphovsman: Kommunens parkkontor
Anläggningsår: 1983
Antal lignoser: ca 140 taxa
Inriktning: offentligt arboretum
Artskyltning: Förteckning med karta finns på plats eller att beställa från kommunens tekniska förvaltning
Zon: Arboretet är anlagt på en utsatt höjd med mycket tunt jordlager, växtzon III
Öppettider: året runt
Kontakt: Håkan Stenström trädgårdsarkitekt för Katrineholms kommun

Kalopanax septemlobus var. maximowiczii har tunt om fötterna på den berghäll där arboretet är anlagt.

Etiketter:

onsdag 11 juli 2007

Häljarps arboretum

Position: Väg 33 västerut från Mariannelund, efter ca 7 km Häljarp 1 skyltat åt höger.
Upphovsman: Roland Karlsson
Anläggningsår: start 1980
Antal lignoser: 910 taxa
Inriktning: privat arboretum
Artskyltning: nej, ägaren har förteckning med karta över det 5 ha stora området
Zon: III-IV
Öppettider: enligt överenskommelse
Kontakt: Ring Roland Karlsson i Häljarp, Ingatorp.

Den märkliga kotten hos Abies proceraAbies fraseri

Etiketter:

fredag 22 juni 2007

Baldersnäs herrgård

Position: vid Laxsjön 1 mil söder om Bengtsfors, avfart längs väg 172
Upphovsman: Carl Fredik Waern
Anläggningsår: parken anlades i engelsk stil på 1820-talet
Antal lignoser: i mitten av 1800-talet infattade samlingen 240 arter, idag har det antalet minskat till 100-talet. Ambitionen är dock att återplantera utgångna arter.
Inriktning: park
Artskyltning: ja, dock inte komplett
Zon: III-IV
Öppettider: alla dagar i veckan
Kontakt: www.baldersnas.com, guidning kan ges

Utsiktsplats vid Laxsjön

Fagus orientalis

Etiketter:

onsdag 20 juni 2007

Göteborgs botaniska trädgård - Landskapsarboretet

Position: Göteborg
Upphovsman: dåvarande prefekt Bertil Lindquist.
Anläggningsår: 1953
Storlek: 15 ha inom området för Änggårdsbergens naturreservat
Antal lignoser: ca 300 arter. Majoriteten av träden är uppdrivna från frö insamlade under expeditioner på 50-70-talen, en liten del av trädgårdens totala 16.000 (alla former av växter inräknade)
Inriktning: Landskapsarboretum, träden står i grupper och är indelade efter geografiska områden. Europa med Afrika, Amerika och Asien.
Artskyltning: ja, samt botanisk fakta vid utvalda bestånd
Zon: I
Öppettider: varje dag året runt från 9-solnedgång
Kontakt: www.gotbot.se, Läs B. Aldéns skrift från 2006 Landskaparboretet i Göteborgs botaniska trädgård –där natur och kultur går hand i hand. Denna kan beställas via hemsidan eller köpas i butiken vid huvudentrén.

Arboretet hyser många former av lönn


Mäktiga exemplar av Tsuga hetrophylla

Etiketter:

tisdag 19 juni 2007

Alphems arboretum

Position: i utkanten av Floby, sydväst om Falköping
Upphovsman: Lantbrevbärare Frans Johan Gegerfeldt
Anläggningsår: runt år 1900
Antal lignoser: ca 200 taxa, former och sorter inräknade. Föreningen Alphems Arboretum strävar efter att utveckla samlingen i Gegerfeldts anda, återplantering av ursprungligt material sker kontinuerligt.
Inriktning: arboretum
Artskyltning: Numrerade plåtbrickor motsvaras av en artförteckning som säljs på plats.
Zon: III
Kontakt: www.alphem.se ger utförlig info om öppettider, historia, och aktiviteter m.m. Guidning sker på utsatta söndagar under sommaren, övriga tider kan guidning beställas. Entré 20 kr, artförteckning 20 kr.

Cederlik Tsuga mertensiana


Lantbrevbäraren inspirerades av japansk stenläggningskonst
Kottesamling i fönstret

Etiketter:

Rämmingstorp

Position: Sväng av väg 49 mellan Skara och Skövde norrut mot Skärv. Kör ca 8 km. Vik av åt vänster mittemot Remmingstorp herrgård som ligger vid Flämsjön in på en oskyltad grusväg. Följ denna rakt fram 1 km, arboretet ligger in till vänster.
Upphovsman:
Hildur och Sven Wingquist

Anläggningsår: 1930
Storlek:
Rester från flera olika arboreta finns i området, underhåll och komplettering har dock endast skett för aktuellt område.
Antal lignoser:
ca 40 taxa planterade i grupper om flera individer
Inriktning:
ursprungligen försök med nya produktionsarter, arboretum
Artskyltning:
ja, varje trädslag har trevliga skyltar som förevisar utbredning, användning och kuriosa.
Zon:
III
Ö
ppettider: året runt.


Picea omorika
Foto: Nina Ingvarsson, 2007 06 19

Gamla bestånd av lärk bildar numera skogspartier.
Foto: Nina Ingvarsson, 2007 06 19Etiketter:

Kinaparken vid Bastedalens herrgård

Position: anlagt i ett gammalt kalkbrott 1 mil söder om Askersund avfart längs väg 50
Upphovsman: Ebbe Johnsson
Anläggningsår: 1961
Antal lignoser: ca 30
Inriktning: kinesisk park
Artskyltning: nej, uppdatering av artlista pågår
Zon: III
Öppettider: Maj–sept: 10.00–17.00 varje dag, från midsommardagen t.o.m. juli 10.00–18.00. Augusti och september 10.00–17.00. Resten av året bokning. Entré 50 kr.
Kontakt: www.bastedalenherrgard.se

Utsikt från den gyllene drakens tempel.
Foto: Nina Ingvarsson, 2007 06 19


Parken är anlaggd i ett gammalt kalkbrott.
Foto: Nina Ingvarsson, 2007 06 19Etiketter:

måndag 18 juni 2007

Braheparken

Position: mitt i centrala Gränna, granne med turistbyrån
Upphovsman: Malte Liewen Stierngranat
Anläggningsår: 1946-48
Antal lignoser: ca 20 taxa
Inriktning: park
Artskyltning: ja
Zon: gynnsamt läge vid Vättern i zon IV
Öppettider: året runt
Kontakt: Information kan fås via turistbyrån i Gränna eller i ”Jönköpings parker” utgiven av Jönköpings kommun/Parkförvaltningen


Två Gingoträd vid entrén mot Vätterns strand

Etiketter:

Trollebo arboretum

Position: 2 mil sydost om Vetlanda, från väg 125 tag av mot Lemnhult. Själva arboretet ligger beläget längs en traktorväg/motionsslinga ett par hundra meter ovanför stugbyn.
Upphovsman: Skogsvårdstyrelsen
Anläggningsår: 1930
Antal lignoser: 20 barrarter i arboretet + 24 lövarter i parken vid Trollebos karolinerherrgård.
Inriktning: barrträd planterade i skogsutbildningssyfte, arboretum
Artskyltning: ja, arboretet har skyltats i omgångar, senast på 1990-talet då en omfattande upprustning gjordes. Gudrun och Per har sedan dess tyvärr förstört delar av samlingen.
Zon: IV-V
Öppettider: året runt
Kontakt: mer information kan fås via Skogsvårdstyrelsen i Vetlanda

Etiketter: